Vyhledávání: např. 5x112, 5x100

Reklamace

Informace » Reklamace


ZÁRUKA

 

Na veškeré zboží poskytujeme záruku 24měsíců, odpovídáme za skryté výrobní či materiálové vady dle obchodního zákoníku. Záruka se nevztahuje na vady způsobené neoprávněným zásahem, v důsledku použití zboží k jiným než určeným účelům, nevhodným skladováním, neodbornou montáží, mechanickým poškozením, které není způsobeno opotřebením vzniklým obvyklým používáním, výrobek byl vystaven nadměrnému zatížení v rozporu s předpisy nebo doporučením výrobce, živelnými pohromami nebo vyšší mocí. Garantované vlastnosti zboží plně závisí na specifikacích uváděných přímo výrobcem. Odstoupení od smlouvy: spotřebitel, který nakupuje zboží pomocí prostředků komunikace na dálku, má dle ustanovení §53 odst.6 Občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění s výjimkou případů uvedených v odst.7: "Spotřebitel nemůže odstoupit podle odst.6 od smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání."

 

REKLAMACE

 

Reklamace se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku a Zákona na ochranu spotřebitele. Zákazník je povinen při převzetí si zboží řádně prohlédnout a zkontrolovat! Pokud je zásilka poškozena, zboží nepřebírejte, případně sepište ihned s dopravcem zápis o poškození zásilky a pořiďte fotodokumentaci. Na pozdější reklamace (zřetelné zevní poškození vzniklé např.při přepravě) nebude brán zřetel. V případě oprávněné a prokázané vady zboží, na které se vztahuje záruka, má zákazník právo na jeho bezplatnou opravu či výměnu zboží. Reklamaci zákazník uplatňuje u prodejce.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Zavazujeme se k tomu, že nebudeme svěřená osobní data prodávat či poskytovat jakékoli třetí straně bez předchozího souhlasu vlastníka těchto dat. Nepoužijeme osobní data ke komerčním nabídky nesouvisejícím s nabídkou www.superalu.cz bez souhlasu vlastníka těchto dat. Na přání zákazníka i bez udání důvodu jeho osobní data vymažeme ze své databáze.

 

ZÁRUČNÍ LIST – NÁVOD K MONTÁŽI, POUŽITÍ A UDRŽBĚ

 

PŘI PŘEVZETÍ alu kol důkladně zkontrolujte krabice, zda nebyly poškozeny při přepravě, v případě poškození nás ihned kontaktujte a kola nepřebírejte. Na pozdější reklamace mechanického či jiného poškození nebude brán zřetel. Původní krabice od alu kol uschovejte k případné reklamaci, která bez nich nelze uplatnit a bez těchto alu kola nelze odeslat přepravní službou.

 

PŘED MONTÁŽÍ PNEUMATIK

 

Alu kol důkladně zkontrolujte všechny dané rozměry, zda korespondují s Vaší objednávkou a vozem pro který jsou kola určena. Před vyzkoušením alu kola řádně očistěte náboje a brzdiče od nečistot, zkuste nasadit na náboj nejdříve středící kroužek, zda velikostí odpovídá (tolerance je velice malá), poté tento středící kroužek zkontrolujte, zda pasuje do příslušného alu kola, dále toto kolo nasaďte opatrně na náboj vozu s použitím příslušného středícího kroužku (nejsou-li kola přesně vrtána). Řádně zkontrolujte prostor kolem paprsků alu kol a třmenu brzdičů, kolem vnitřního límce kola a podvozku, zda je zde dostatek místa pro pohyb alu kola, nedotýká-li se alu kolo na těchto místech, zkuste zda lze kolem volně otáčet. Vyzkoušejte, zda kolové šrouby/matky mají dostatečnou délku pro použití, dosedací plochu schodnou s alu kolem, průměr závitu a stoupání jako automobil, nesouhlasí-li šrouby/matky s příslušným vozem či alu kolem nepoužívejte tyto pro montáž.
 

PO MONTÁŽI

 

Alu kol důkladně zkontrolujte zda nebyly při montáži poškozeny. Zkontrolujte, zda kolový klíč ve vozidle odpovídá použitým šroubům/matkám a odpovídá velikosti děr pro šrouby/matky.

 

ÚDRŽBA

 

Pro mytí alu kol nepoužívejte auto myčku či jiné mechanické přístroje. Nepoužívejte agresivní chemické čističe, odmašťovadla, rozpouštědla pro mytí alu kol (čističe na alu kola apod.). Vždy použijte neutrální čistící prostředky (auto šampon) s jemným hadříkem, pro opláchnutí použijte vlažnou vodu. Alu kola neotírejte čímkoliv na sucho, může dojít k poškození jejich povrchového lakování.

 

PROVOZ

 

Vyvarujte se kamenitým a špatným komunikacím pokud je to jen možné. Pokud nejsou alu kola výrobcem výslovně určena pro zimní provoz, nelze uplatnit záruku pro poškození při používání v zimním období a nevhodných podmínkách.

 

ZÁRUKA

 

Výrobce je plně odpovědný za skryté výrobní vady podle občanského a obchodního zákoníku po dobu 2 let od zakoupení výrobku. Záruka se nevztahuje na vady způsobené neoprávněným zásahem, použitím k jiným podmínkách než je zboží určeno, neodbornou montáží, mechanickým či jiným poškozením v provozu, při čištění nebo při nevhodném skladování, nedodržením návodu k použití, nadměrnému zatížení a podmínkám v rozporu s doporučením výrobce, živelnými pohromami, vyšší mocí. reklamace musí být provedena ihned po zjištění závady v záruční době s přesnou specifikací reklamace. Bude-li reklamace oprávněná, má kupující právo na bezplatnou opravu či výměnu předmětu. Tuto reklamaci je nutno provést ihned po zjištění závady. Reklamaci zaslanou bez předchozího informování má prodávající právo zásilku odmítnout. Doba vyřízení reklamace trvá od převzetí předmětu prodejcem do jejího odeslání kupujícímu, záruční doba se prodlužuje o dobu pro vyřízení reklamace.

 

info@superalu.cz
+420 777 859 543
 

Komentáře

 
  • Přidat odkaz na:
  • www.facebook.com